Goede voorzieningen zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van Serooskerke.

Trottoirs

Schoon Serooskerke

Uitstraling dorp

Leefbaarheid Serooskerke Walcheren Leefbaarheid Serooskerke Walcheren Leefbaarheid Serooskerke Walcheren
Meer informatie Meer informatie Meer informatie

Speelruimte

Zwembad

Basisschool en kinderopvang


dorpsplan Sersooskerke walcheren

Goudvijver 3

Meer informatie Meer informatie Bekijk interview J. Onderdijk
DoelstellingInstrumentenActiesWie/ Status
Trottoirs moeten goed begaanbaar zijn voor voetgangers en rollatorgebruikers.Ieder jaar wordt er een Dorpsschouw gehouden door gemeente en dorpsraad. Knelpunten worden dan geïnventariseerd.Jaarlijks uitvoeren DorpsschouwDorpsraad samen met de kernwethouder
Serooskerke heeft per januari 2025 een multifunctioneel dorpshuis in de Zandput welke gekoppeld is aan het zwembad. Hier kan jong en oud bij elkaar komen elkaar te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden.  De huidige faciliteiten Zandput vervangen door/ uitbreiden met:

(sport/buurt) Café.

Continuïteit openstelling verbeteren.

Biljartgelegenheid.

Verenigingszaal.

Vergaderruimtes.

Koppeling met het zwembad.

Sport- en spelgelegenheden voor ouderen.
Het gebouw De Zandput integreren met het zwembad tot één geheel.

Een (senioren) ontmoetingsruimte.

Ruimte voor jeugd scheppen.

Een deel van het grasveld inrichten met jeu de boules baan/beweegtuin.

Horeca faciliteiten profileren.

Samenwerking zwembad, brandspuithuis en dorpshuis onderzoeken.

Het parkeerterrein voor de Zandput krijgt een facelift waarbij met name de horecavoorziening prominent en aantrekkelijk in het zicht komt.

Het startpunt van het fietsknooppunt Serooskerke komt bij de Zandput.  
Gemeente Serooskerke Dorpsraad Vrijwilligers
In Serooskerke is in 2024 een nieuwe bewegingsruimte.De bewegingsruimte combineren met de school geeft extra kansen.

Een combinatie met fitness de Driehoek kan de bruikbaarheid en bezetting vergroten.
De bewegingsruimte krijgt ruimere afmetingen zodat het ook geschikt is voor wedstrijden.  

Onderzoeken hoe een goede combinatie met de fitness gemaakt kan worden waardoor het gebruik van de ruimte geoptimaliseerd kan worden.
Gemeente Bestuur school Verenigingen Dorpsraad Fitness de Driehoek
In 2024 is er een nieuwe school gebouwd in Serooskerke Oost. Deze school kan dienen als regio school en wordt multifunctioneel ontworpen.School en bewegingsruimte worden geïntegreerd.

Bij de ontsluiting school zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de verkeersdruk in de buurt
Bij ontwerp school rekening houden met:

Situering in de wijk

Mogelijkheid uitbreiding

Ontwerp dat multifunctioneel gebruik zal stimuleren
Gemeente Bestuur school Dorpsraad
De basisschool blijven profileren; benadrukken van de aanwezige kwaliteit.Nieuwbouw school samen met bewegingsruimte in Serooskerke Oost.

KOW een plaats geven in het nieuwe schoolgebouw

Naschoolse opvang een plaats geven in het nieuwe gebouw  
Realiseren nieuwbouw in Oost KOW of andere organisatie een plaats geven in het nieuwe pand.

Zichtbaar zijn/profileren via online-kanalen.

Blijven benoemen van sterke eigenschappen/aanbod van de basisschool.
O.a. goede prestaties, tevredenheid ouders en leerlingen, werken met moderne en effectieve werkvormen.  
Directie school
Een schoon Serooskerke maakt het dorp beter bewoonbaar.Straten en wegen in en buiten de kern worden schoongehouden door vrijwilligers.Dorpsbewoners stimuleren om de eigen omgeving schoon te houden.Dorpsraad
Het verbeteren van de uitstraling van het dorp Serooskerke in de breedste zin van het woord, te denken valt aan zowel fysieke als digitale uitstraling. Hierdoor zal de beleving en herkenbaarheid van Serooskerke verbeteren.  Aanpak van de knelpunten door gemeente, instanties, vrijwilligers en ondernemers. Subsidies.Het samenvoegen van alle websites op één locatie) en vandaar uit door linken.

Herinrichting Torenstraat Vrouwenpolderseweg, Zandput.

Aankleding rotondes met groen etc.

Verrommeling tegengaan.

Verbeteren N57, met name doorstroming rotondes en puinprobleem parallelwegen. 
Gemeente Ondernemers Bewoners Dorpsraad  

Website is gerealiseerd (Serooskerkewalcheren.nl)

Facebook pagina is gerealiseerd
         


Rijkswaterstaat
Voldoende uitdagende speelruimte voor de jeugd.Een natuurspeelplaats in de oostelijke rand van park Welgelegen. Gerealiseerd in 2024.  De mogelijkheid onderzoeken om een dergelijke speelplaats te realiseren en zo mogelijk te combineren met het zwembad en/of het speelveld Zandput (waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige speeltoestellen).

Maken van een ontwerp voor een dergelijke speeltuin (is in basis gereed).
Gemeente
Dorpsraad
Exploitant verenigingsgebouw Zandput
Exploitant zwembad Vrijwilligers                
Kinderen op een speelse manier in contact brengen met de natuur.De Bogerd (Bogerdweie) Educatie in het parkSeizoenslessen, milieueducatieDirectie school
Zwembad De Goudvijver blijft tot in lengte van jaren open. Bekendheid vergroten en meer bezoekers trekken waardoor exploitatie zal verbeteren.Renoveren zwembad en ingang aantrekkelijker maken, gerealiseerd in 2022.

Zwembad verbinden met pand de Zandput of wellicht het museum.

Verhogen aantal bezoekers.

Maak een plan B bij dreigende sluiting.

Zichtbaar zijn/profileren via online-kanalen.

Vindbaarheid vergroten.
Onderzoek hoe het bezoek verder kan worden gestimuleerd (bijv. arrangementen campings, maar ook betere verwarming), onderzoek een verdere verruiming van de openingstijden en seizoensverlenging.  

Benutten van online mogelijkheden om het zwembad te promoten: eigen website, promoten via o.a. social media; Facebook, Twitteraccount.

Tevens zorgen dat het zwembad makkelijker ‘gevonden’ kan worden door onder meer een duidelijke ingang.
Gemeente
Exploitant zwembad Dorpsraad    
Wonen in het groenBij ontwikkeling Serooskerke Oost voldoende ruimte overhouden voor groen (parkachtige aanpak).

Gemeentelijk groen handhaven en uitbreiden in bestaande wijken.

Biodiversiteit stimuleren, kleinschaligheid handhaven.
Bevolking betrekken bij ontwerp Serooskerke Oost.

Voldoende ruimte maken voor groen en water.

Overgang naar de N57 groen aanleggen.  

Onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan tiny houses aan de randen van het dorp.
Gemeente Dorpsraad
ToerismeInzoomen op kwaliteit, geen inbreuk op het landschapOog voor milieu. Streekgebonden producten.Gemeente Ondernemers